Premium Yoshihamu Abalone 425g Braided/Brine 6H-8H 80g Halal